VẦN CỦ VANG NẦƯ VẬY(Thơ tiếng Giỏy)

 

Củ hẩy chựa nầư đong

Đam hào chựa nầư nạ

Củ hẩy nầư tàng nạ

Củ nạ mầư tàng vậy.

Củ nạ ngoàn tầu lỏp

Mầy cẩy đất, cẩy võn,

Cẩy vậy dào tay ý

Vậy tõư chai pai quỏn

Vần cam cỏ đam lang.

Củ nạ mầy cẩy nảy

Nang ớu hào giam tổng

Hào nạ ỳa võn tsa

Tủ nà cư võn ngả

Đài căn lậc lầm vậy

Củ nạ, củ hẩy nầư tàng đong.

     Dịch nghĩa                        

  NGƯỜI LAO ĐỘNG QUí TRÂU

Làm nương phải quý rừng

Trồng lỳa ta yờu ruộng

Làm nương yờu quý ngựa

Làm ruộng yờu quý trõu.

Làm mựa cả ngày đờm

Khụng sợ mưa, giú rột

Chỉ sợ trõu mỡnh đúi

Trõu kộo cày đi trước

Người cầm mạ cấy sau.

Làm ruộng khụng mệt mỏi

Mới cú thúc đầy nhà

Lỳa Nà Bỏ thơm ngon

Đậu Nà Cưa thơm ngọt

Được ăn chớ quờn trõu

Làm ruộng, làm nương yờu lấy rừng.

                                       LÒ VĂN CHIẾN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.