• Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu là tổ chức Chính trị- xã hội- nghề nghiệp, nằm trong hệ thống công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực Hội đặc thù hoạt động ở địa phương.
  • Mục đích của Hội Văn học – Nghệ thuật Lai Châu là tập hợp những người hoạt động Văn học Nghệ thuật trong tỉnh Lai Châu trên cơ sở tự nguyện, phấn đấu sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu nói riêng và của Việt Nam nói chung, xây dựng cuộc sống và con người Việt Nam ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hội kế thừa truyền thống văn hoá văn nghệ tốt đẹp của địa phương, của cả nước và trên thế giới; thực hiện tinh thần dân chủ sâu sắc của nền Văn học Nghệ thuật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị truyền thống và hiện đại. Hội Văn học – Nghệ thuật Lai Châu có Tạp chí Văn nghệ Lai Châu là cơ quan ngôn luận của Hội, xuất bản mỗi tháng 1 kỳ nhằm đăng tải và giới thiệu tới công chúng những tác phẩm văn học nghệ thuật của các văn nghệ sỹ và những người yêu thích VHNT. Tạp chí là một trong ba cơ quan báo chí của tỉnh và hoạt động theo Luật Báo chí nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.