Tuyên truyền bầu cử sâu rộng, phong phú; bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tự giác đi bầu những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội, HÐND các cấp là một yêu cầu quan trọng trong công tác tổ chức bầu cử. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu đã phỏng vấn đồng chí Lê Đức Dục, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh về vấn đề này.

  PV: Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có ý nghĩa  như thế nào và cần đặt ra những yêu cầu gì?

Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu.

Trả lời:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc rất thành công. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, là điều kiện để mỗi người thể hiện quyền và trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Chính vì vậy công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về cuộc bầu cử; từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời, có ý nghĩa cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền bầu cử phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp; đúng sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của tỉnh. Tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PV:  Đồng chí vui lòng cho biết, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, công tác tuyên truyền đã và đang được tỉnh chỉ đạo triển khai như thế nào?

Trả lời:

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử. Vì vậy, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo sâu rộng, kịp thời, bằng nhiều hình thức phong phú, để mọi người dân đến bầu cử đầy đủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, bình đẳng.

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền đã chủ động ban hành Kế hoạch số 03-KH/TBTT, ngày 01/3/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo thống nhất trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở các cấp, các ngành, bảo đảm sâu rộng, kịp thời, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các nội dung tuyên truyền sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cuộc bầu cử…Các cơ quan thành viên của Tiểu ban tuyên truyền đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ, cụ thể:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử vào hướng dẫn tuyên truyền tháng 2, 3, 4; tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ; biên soạn, phát hành 3.400 tờ gấp – tài liệu tuyền “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4 để thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền theo thế mạnh của ngành (lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, khẩu hiệu…), chú trọng hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Xây dựng 10 mẫu tranh cổ động tuyên truyền bầu cử.

Sở Thông tin và Truyền thông, tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; đảm bảo kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm việc đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Các cơ quan báo chí tỉnh mở và duy trì chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”; đăng tải trên 500 tin, bài, ảnh, phóng sự chuyên đề, phóng sự tài liệu tuyên truyền về luật bầu cử, hội nghị hiệp thương, ý nghĩa ngày bầu cử, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử…

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và  một số sở, ban, ngành đã mở chuyên mục và banner “Chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đăng tải hơn 200 tin, bài, ảnh và văn bản chỉ đạo về cuộc bầu cử.

Các huyện ủy, thành ủy, chỉ đạo, định hướng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền tại địa phương, đơn vị đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan; trên hệ thống truyền hình cơ sở, trang thông tin điện tử của địa phương và trên các diễn đàn sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Từ nay đến hết ngày 23/5 là Đợt cao điểm – Giai đoạn chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử, đề nghị phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nòng cốt là các cơ quan tư tưởng – văn hóa trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu. Công tác tuyên truyền trên báo chí tiếp tục được tăng cường với mức độ đậm đặc hơn, lựa chọn nội dung phù hợp biên dịch tuyên truyền bằng 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì); phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng….trong hoạt động tuyên truyền miệng; tăng số lượng, thời lượng tin, bài, phóng sự về luật bầu cử, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử; không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri khi tham gia bầu cử. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về Ngày bầu cử – Ngày hội của toàn dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân chắc rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh.

PV: Cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Phóng viên


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.