Tỉnh ủy Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng 13/5, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng…

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Tỉnh ủy Lai Châu đã bám sát mục tiêu chung và 5 mục tiêu của Nghị quyết số 33-NQ/TW, tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay cơ bản hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Nội dung của các mục tiêu được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh và từng địa phương trên các lĩnh vực, tập trung chủ yếu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, gia đình.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh có bước phát triển và đạt được những kết quả nổi bật. Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 86% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 74,7% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 94,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 39/94 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/12 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 85% gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị..

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được tỉnh được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh lưu giữ 34.909 hiện vật, tổ chức 29 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể, hỗ trợ khôi phục, bảo tồn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc; phối hợp lập hồ sơ khoa học đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại… Đến nay, toàn tỉnh có 32 di tích, 27 di tích cấp tỉnh, 5 di tích cấp Quốc gia… Nguồn lực cho văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Môi trường văn hóa được xây dựng và thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến làm rõ kết quả đạt được; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, con người Lai Châu trong giai đoạn mới như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng chí Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hộ gia đình trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trong 10 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người càng trở lên quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Do vậy, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển văn hóa, con người; đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 về “Xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng…”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 33 cá nhân, 6 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hà Minh Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.