Quy chế chi tiêu hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học Nghệ thuật năm 2018 từ nguồn hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.