Lai Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

 

Lai Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử

 Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tỉnh ta xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2021. Từ đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân này, sẽ bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/NQ-UBTVQH14 về ngày bầu cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh ủy Lai Châu đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. Các huyện ủy, thành ủy và cấp xã đã ban hành Quyết định thành lập 114 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử (8 huyện, thành phố và 106 xã, phường, thị trấn). Việc thành lập các Ban bầu cử các cấp đảm bảo đúng thành phần, thời gian theo kế hoạch và theo Luật định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh được thành lập tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên, do đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch. Ủy ban Bầu cử ở huyện, thành phố có từ 11 – 15 thành viên, Ủy ban Bầu cử ở xã, phường, thị trấn có từ 9 – 11 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng và lập danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu ở các cơ quan, đơn vị… đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch; quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự – an toàn xã hội, an ninh biên giới và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường thực hiện và giữ vững. Việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tiến độ để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 4.300 tờ gấp tài liệu tuyên truyền “Những điều cần biết về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Người dân được tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; những điểm mới của cuộc bầu cử; tóm tắt tiểu sử các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để lấy ý kiến cử tri. Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 8 người (không có người tự ứng cử). Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 84 người (không có người tự ứng cử). Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.210 người, tổng số đại biểu được giới thiệu là 3.977 người.

Ngày bầu cử sẽ diễn ra vào chủ nhật (23/5/2021). Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc vào 19 giờ cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Hiện nay, Tiểu ban an ninh và trật tự an toàn xã hội đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn tuyệt đối.

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm đất nước ta sau 35 năm đổi mới, tỉnh Lai Châu sau 17 năm chia tách, thành lập đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của dịch bệnh Covid-19. Cuộc bầu cử bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu bầu có chất lượng với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

VŨ NGUYÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.