Ca ngợi nàng Han

 

Khắp nhỏng Nang Han

    (Thơ tiếng Thái)

 

Bơn sam tóng cánh lang khay cảm

Tủn bok mạ lương hơ naư đung

Bở lai mũ dạp dai lệp nặm

Bản mướng háu yên han môn mương.

Ngắm họt chô mơ lang

Ngắm khọp pang mơ chạu

Đin Táy pin khún mô nhao nhủng

Sước nháư khảu ma cướp đin mướng

Sơ lôông khảu bai khoái côông bản

Cớn fa lạn pu đán thum hớn

Khả báp an dưn pay thảu nóm

Xiêng khek hảy khứn họt phạ sung.

Há va:

Mướng Táy mi Nang Khướng dỏn tao

Mi Nang Han ti dỏn đáp

Nhinh xao khặn chong chái tặp sước

Nang Khướng on lính pay lai xen

Nang Han au cun pay lai mứn

Áp nặm Nang Khướng pay lược

Tặp xước Nang Han pay cớn

Siêng bén tsúng cơ phạ cạn

Pưn nả bén cơ há phưn lúm

Lính Nang Khướng lính ngán

Cun Nang Han báo nóm hăn hánh

Chắng tsắp sước len mơ nơ

Tsắp sơ len pay tảư

Hảư bản chảu dú yên

Mướng So đin mướng háu dú chẻng.

 

Dịch nghĩa:


CA NGỢI NÀNG HAN

 

Tháng hai hoa vông nở đầu càng rực rỡ

Hoa vàng anh mở cánh ngát hương

Bướm kéo đàn rập rờn ven suối

Cảnh vật thật thanh bình nên thơ.

Nghĩ đến thuở xa xưa

Nhớ về thời ngày trước

Bản mường mình nhiễu nhương loạn lạc

Hổ dữ vào vồ trâu trong bản

Giặc ác đến ăn cướp đất mình

Bạt núi đá vùi lấp bản mường

Giết tàn bạo người già, con trẻ

Tiếng khóc than thấu tận trời xanh.

Nhưng:

Dân Thái có Nàng Khướng giỏi đao

Có Nàng Han giỏi kiếm

Gái trẻ mặc giả trai đánh giặc

Nàng Khướng dẫn lính theo nhiều ngàn

Nàng Han đưa quân theo nhiều vạn

Tắm nước Nàng Khướng lội nơi sâu

Đáng giặc Nàng Han luôn dẫn đầu

Súng trận nổ nghe tưởng trời sập

Tên nỏ bay như trận mưa dông

Lính Nàng Khướng gan dạ vô cùng

Quân Nàng Han tuổi trẻ anh dũng

Đuổi giặc ác chạy lên phương Bắc

Đánh hổ giữ chạy xuống phương Nam

Bản mường được bình an vui vẻ

Mường So được thanh bình yên vui.

ĐIÊU THỊ NGẢI

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.