50 năm học tập và làm theo Di chúc của Bác

Bác Hồ đi xa chúng ta 50 năm (1969 – 2019) là một tổn thất vô cùng lớn lao, nỗi đau thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bởi lẽ chúng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.

Phong trào cộng sảm quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và loài người tiến bộ mất một chiến sỹ lỗi lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường, bất khuất. Bác ra đi đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta bản Di chúc lịch sử – tài sản vô cùng quý giá nội dung đại tổng kết về cách mạng Việt Nam. Nếu nói về văn chương thì bản Di chúc một ngàn từ là áng thiên cổ hùng văn, độc nhất vô nhị trên thế giới này. Đây là niềm tự hào của dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Bản Di chúc gồm những lời căn dặn thắm thiết không những có giá trị đối với thời điểm hiện tại mà còn sống mãi với mai sau. Những suy nghĩ tâm huyết, lời căn dặn trong Di chúc của Người là những vấn đề căn cốt, mang tính thời sự đối với toàn Đảng, nhân dân ta. Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và thiết thực. Chúng ta cần kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời dặn của Người trong thời kỳ mới, phù hợp và sát thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đời sống bà con nhân dân các dân tộc Lai Châu ngày một nâng cao Ảnh: Ngọc Thắng

       Trong lễ truy điệu người, bản Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu năm lời thề. Đó là lời hứa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện những lời căn dặn của Bác trong Di chúc. 50 năm qua, chúng ta đã thực hiện năm lời thề ấy.

Hoài bão của Bác là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân ta được hạnh phúc. Lời thề đầu tiên với Bác là “Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ở cả hai miền Nam – Bắc đã chiến đấu hy sinh quyết giành bằng được độc lập, tự do và sau sáu năm Bác mất (1969 – 1975) chúng ta đã đánh thắng Mỹ bằng Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 44 năm qua kể từ khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, cả nước ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta. Đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào. Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã giành được thắng lợi vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong bản Di chúc, Bác căn dặn phải xây dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Người dạy: “Sức mạnh của Đảng ta là sự đoàn kết nhất trí”. Bởi Bác là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc. Người nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 50 năm qua, Đảng ta đã trải qua 9 kỳ Đại hội: từ Đại hội IV đến Đại hội lần thứ XII. Đảng ta vẫn giữ vững là một Đảng cầm quyền, kiên định vững vàng trước mọi tình hình. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển tiến lên để trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiên tiến.

Đối với phong trào cộng sản thế giới, thực hiện lời Bác dặn: “Đảng ra hãy ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Chủ nghĩa Quốc tế vô sản có lý có tình”. Đảng ta đã thể hiện lòng thủy chung, đoàn kết với các Đảng cộng sản và công nhân các nước, giữ vững độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, ra sức củng cố và ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.

Đối với đảng viên, cán bộ, Bác dặn phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng Đảng ta thật trong sạch để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Năm mươi năm qua, đặc biệt từ Đại hội Đảng lần thứ X tới nay, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra các chỉ thị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chống thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với đảng viên, cán bộ. Chống “tự diễn biến”, và “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất quyết liệt. Chính vì vậy, sức mạnh của Đảng ta ngày một tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày thêm vững chắc.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, Bản Di chúc của Bác để lại cho Đảng ta, nhân dân ta cũng là lời căn dặn cuối cùng của Bác, là tình cảm và niềm tin đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau. Chúng ta nguyện sống xứng đáng với Bác. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn dân, toàn quân thấm nhuần những lời dạy của Người. Bằng tư tưởng và hành động, việc làm cụ thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện bằng được mục tiêu: Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ – Công bằng – Văn minh.

Thanh Luận

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.