Thành ngữ về thời tiết của người Khơ Mú(*)

Phiên âm
Mừ bố hoài ù nghi
Mừ bố ha kia đưng tộ
Kia đưng mừ bố luống bố mạ
Ù lẹc sa min sa con ù kia
Sa min sa con lé ù nghi
Sa min sa con đế ù kia
Ù uôn túm cạc là ù kia
Bươn síp ết mộc búc ù cắt
Mụt óc mụt té lé lé, là ù kia
Hía mưa khẩu nha kia đưng
Dịch nghĩa:
Ngày con hổ trời nắng
Ngày con chuột không mưa to
Mưa to ngày con rồng, con rắn
Trời sao đổi chỗ thì trời mưa
Sao gần nhau thì trời nắng gắt
Sao xa nhau thì trời mưa mau
Trời sấm ở trên đầu trời sắp mưa
Tháng mười một mây trắng trời rét
Kiến ra kiến ăn nhiều nhiều, trời sắp mưa
Cua bò vào nhà mưa to.
                                        BÙI QUỐC KHÁNH

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.