QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức, hoạt động của “Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu” ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Quy chế Giải thưởng, sửa


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.