Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Minh Huấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Hội thảo nhằm phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Hội thảo là hoạt động rất có ý nghĩa để chúng ta tôn vinh, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng: sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hóa mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kỹ lạc hậu, hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt khi hình thành được nền văn hóa mới: “nền văn hóa xã hội chủ nghĩa”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày báo cáo, trong đó nêu bật những giá trị nền tảng, cốt lõi cũng như thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; đề xuất một số định hướng và giải pháp phát huy giá trị của Đề cương.

Hội thảo gồm 2 phiên thảo luận với các nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước giai đoạn mới. 173 tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, đã đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đề cương về văn hóa Việt Nam đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, là sự khai phá mở đường, làm nền tảng lý luận về văn hóa của Đảng. Thực tiễn khẳng định đối với sự hình thành và phát triển văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã dày công xây dựng nền văn hóa mới đạt được những thành tựu nhất là trên những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, văn học nghệ thuật… Trên cơ sở khoa học, khẳng định những giá trị cốt lõi của Đề cương đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Văn hóa là nhân tố điều tiết, đóng vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng con người để phát triển văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xây dựng văn hóa trong Đảng, cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, do Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng để xây dựng, phát triển con người Việt Nam với những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của thời đại mới…

Tin, ảnh: Hà Minh Hưng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.