Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII)

Ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật (VH-NT) Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam, đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước.

Dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TW.

Điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, Hội VH-NT tỉnh; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt, giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Trên cơ sở những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…

Sau Hội nghị các cơ quan cần tập trung lãnh, chỉ đạo với tinh thần chủ động; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị sát với chức năng nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo chí xuất bản cần phát huy tốt vai trò hoạt động của báo chí, góp phần giáo dục tạo thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, quần chúng Nhân dân trong nước cũng như kiều bào nước ngoài về nội dung của nghị quyết. Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện để việc cụ thể, thể chế hóa thực hiện nghị quyết trên được thực hiện đúng tinh thần của Hội nghị đã đề ra.

Các tổ chức Hội VH-NT Việt Nam, văn nghệ sỹ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhất là những thành tựu của cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hà Minh Hưng

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.